Moniteringsprojektet på Filsø – Biologisk Institut - Københavns Universitet

Filsø > Moniteringsprojektet

Moniteringsprojektet paa Filsoe

 

Moniteringsprojekt på Filsø

Det omfattende moniteringsprojekt, som har til formål at følge Filsøs udvikling, strækker sig foreløbig over en treårig periode (2013-2015). Midlerne til moniteringsprojektet er bevilget af Aage V. Jensen Naturfond.

Filsø er et foregangsområde pga. historie, placering og størrelse, og udviklingen bliver derfor fulgt tæt. Vi er særligt interesserede i at følge søens dynamik og balance hvad angår næringssalte og kulstof, da søen reelt er 10 km2 oversvømmet landbrugsjord. Man kan derfor forvente ustabile forhold i indsvingningstiden, som kan vare mange år. Der er et ønske om, at Filsø på sigt vil opnå ”god økologisk tilstand”, og det har i denne sammenhæng stor betydning om lysforholdene bliver tilstrækkeligt gode til, at der kan etableres bestande af bundfæstede vandplanter i store dele af søen.

Vi undersøger

  • Vejrforhold (vindretning og vindhastighed, nedbør, luftfugtighed og temperatur)
  • Hydrologi (vandføring, vandvolumen og vandstand)
  • Vandkemi (kvælstof, fosfor og kulstof - partikulære og opløste fraktioner)
  • Sedimentforhold (fosforindhold, puljer og flux)
  • Ilt- og lysforhold vertikalt i vandsøjlen
  • Temperatur og pH i vandet
  • Vandplanter (arter, udbredelse, procentvis dække)
  • Fisk (arter, bestandsstørrelse, balance og dynamik)

Der foreligger på nuværende tidspunkt resultater for 2013, læs mere her