7. september 2015

Den genoprettede Filsø rummer botaniske mirakler

Filsø

Trods 60 år som intensivt landbrug sætter den genskabte kæmpesø Filsø i Vestjylland rekord som helt enestående i Danmark, hvad angår vandplanter. Omhyggelige undersøgelser i dagene 24.-28. august i år dokumenterer, at vandplanterne har reageret uhyre positivt på de genskabte muligheder. Med 56 arter er Filsø i dag helt i top blandt Danmarks rigeste søplantelokaliteter, og blandt de nyfundne arter er der ekstreme sjældenheder, alle troede udryddede.

Det  udtaler professor Kaj Sand-Jensen fra Biologisk Institut ved Københavns Universitet. I slutningen af august undersøgte Kaj Sand-Jensen og andre forskere fra Københavns Universitet i samarbejde med jyske botanikere vandplanterne i Filsø vest for Varde. Det er blot tre år siden, at kæmpesøen på 915 hektar blev genskabt af Aage V. Jensen, Naturfond efter 60 års udtørring og udnyttelse til intensivt landbrug.

Professor Kaj Sand-Jensen udtaler: ”Vores fund af vandplanter kan bedst betegnes som mirakuløse. I alt har vi fundet 52 forskellige arter. Lægger vi fire krydsninger og underarter til havner vi på tallet 56. Denne artsrigdom overstiger sandsynligvis, den vi møder i de allermest artsrige naturlige søer i Danmark. Filsøs samlede artsrigdom er røget helt til tops.”

Det er bemærkelsesværdigt, at fire små nøjsomme arter, som voksede talrigt i den oprindelige næringsfattige klitsø for 100 år siden, er kommet tilbage. Det er arterne Strandbo, Vandportulak, Krybende Ranunkel og Vandpeber-Bækarve. Alle er i dag fåtallige i Danmark, men har fået nye muligheder i den genskabte Filsø.

Krybende Søpryd blev den 26. august 2016 genfundet i Danmark i 13 små bestande i den genoprettede Filsø. Bjarne Moeslund og Peter Holm ved det første fund. Foto Jens Chr. Schou. (Klik for at downloade stor udgave)

Nye arter i Danmark
”Vi har også fundet to arter i Filsø, som først for nylig er blevet opdaget i Danmark. Den ene art, Butfrugtet Vandstjerne er nu vidt udbredt i Filsø. Den anden art, Rød Andemad har vi fundet fåtalligt i søen.”

”Den allerstørste opdagelse var dog fundet - eller rettere genfundet - af den smukke vandplante, Krybende Søpryd, som sidst var dokumenteret i Danmark i en mose vest for Filsø i 1975. Her i august fandt vi 13 små, nye bestande af Krybende Søpryd i Filsø. Man kan sige, at den hele tiden har ligget under hvedemarkerne og ventet på bedre tider. Arten er ikke bare pivsjælden herhjemme. I Tyskland og Sverige er der også ganske få voksesteder.”

Professor Sand-Jensen nævner flere sandsynlige årsager til den usædvandligt høje artsrigdom af vandplanter i Filsø. De fleste arter har formentlig fortsat været til stede i nabolaget og er simpelhen fløjet ind med de mange ænder og gæs, som flytter sig op og ned langs den jyske vestkyst. Planterne har så haft optimale muligheder for at etablere sig på lavt vand og på ubevoksede søbredder. Da den genskabte Filsø er meget stor, har der også været masser af plads for de nye arter.

Krybende Søpryd har store røde blomster. Foto Peter Holm. (Klik for at downloade stor udgave)

Filsø viser på alle måder, at hvor der er vilje og god planlægning, er der en vej til en rig og spændende natur i fremtiden. Selv et intensivt drevet svinebrug kan omdannes til natur og nye levesteder for fugle, fisk, odder og planter. Filsøs natur er igen til stor glæde for egnens beboere og fungerer allerede nu som en magnet for danske og udenlandske gæster i det vestjyske. På årsbasis er der registreret mere end 100.000 besøgende, der gerne vil se de mange arter, eller gå eller cykle en tur i den rige natur.

Emner