3. maj 2023

Stort bogværk: Aquatic plants of Northern and Central Europe including Britain and Ireland

Under vandet i søer, vandløb og kystvande lever en artsrig og varieret planteverden af stor skønhed. Korrekt bestemt til art, fortæller disse vandplanter os meget om tilpasninger og forholdene på levestederne. En otte-mands stor gruppe af danske, tyske og engelske forskere og feltbotanikere har gennemført et femårigt projekt for at karakterisere biologien og udvikle illustrerede nøgler og præcise beskrivelser for at kunne identificere de 410 arter og hybrider af vandplanter, der vokser i Europa nord for Alperne.

Forside cover

I 2017 udkom et stort værk, 'Danmarks Vandplanter' under ledelse af den danske taxonom og feltbotaniker Jens Christian Schou og med deltagelse af ferskvandsbiologerne adjunkt Lars Båstrup-Spohr og professor Kaj Sand-Jensen fra Biologisk Institut, Københavns Universitet. Da de fleste danske vandplanter er vidt udbredte i Nord- og Central Europa har teamet siden arbejdet videre med vandplanterne i hele regionen.

- ”Mens vi danskere havde et godt kendskab til arter og voksesteder i de nordiske og baltiske lande, var det nødvendigt at udvide forfatterskaren med tyske og engelske eksperter for at dække regionens øvrige områder. Deres kendskab til de meget formforanderlige vandplanters tilstedeværelse og udseende her, gjorde det muligt at udarbejde et autoritativt værk, der sikrer pædagogisk og sikker artsidentifikation, så man kan studere vandplanter inden for alle praktiske og videnskabelige felter”, fortæller Jens Chr. Schou”.

Nu udkommer det 746 siders store bogværk på Princeton University Press efter fem års arbejde med deltagelse af fem danske, to tyske og én engelsk forfatter. Det indeholder en omfattende guide til identifikation af regionens 410 arter og hybrider af oprindelige og indførte blomsterplanter og bregner, som lever under vand eller tilknyttet vand. Både nøgler og beskrivelser af arterne er rigt illustrerede, bl.a. med mere end 1400 fotos, 359 tavler i tusch og med udbredelseskort. De indledende afsnit giver et overblik over vandplanternes anatomi-morfologi, evolution, økologi-biodiversitet, videnskabshistorie og andet.

For en dansk biolog er det værd at bemærke den store tidlige indsats i udforskningen af vandplanternes biologi, som de kendte danske videnskabsmænd, Eugenius Warming, Christen Raunkiær, Johannes Iversen og E. Steemann Nielsen på hvert sit felt gjorde fra 1860 til 1960, og som siden har været en vigtig inspiration for alle botanikere og forskere verden over.

- ”Vores vigtigste indsats i bogprojektet har været at stå for fondsansøgninger, økonomistyring og udarbejdelse af indledende biologiske og historiske afsnit, mens Jens Chr. Schou støttet af de øvrige forfattere ligger bag hovedarbejdet med nøgler, artsbeskrivelser, kortmateriale, og illustrationer”, fortæller Lars Båstrup-Spohr og Kaj Sand-Jensen.   

sideudsnit
Lemnaceae Key - udsnit side 88-89

Der har været åbenbare sidegevinster af arbejdet. Undervejs lykkedes det at harmonisere artsbestemmelsesnøgler mellem Nord- og Centraleuropa for blandt andet vandranunkler. Undervejs opdagedes tre nye vandplantearter for Danmark, og det er sandsynligt, at bogen vil udløse opdagelser af hidtil uregistrerede arter i andre lande. Afsnittet om biodiversitet viser, at artsrigdommen falder brat fra nord til syd, fra Tyskland-Danmark-Norge og videre til Island og Grønland i Nordatlanten. Derimod falder artsrigdommen kun lidt vest-øst fra Irland-England til Finland-Baltikum og tilsvarende kun lidt i linjen længere syd på fra Holland-Belgien til Polen. Ligheden i arternes tilstedeværelse er overraskende stor mellem nabolande.

- ”Vandplanter bruges udover i evolutions- og biodiversitetsstudier i udstrakt grad til at karakterisere miljøtilstanden og dens udvikling i vandområderne både i Danmark og hele EU”, fortæller Kaj Sand-Jensen.
- ”Vi formoder, at bogen kan kvalificere det arbejde yderligere. På denne vis kan bogindsatsen have en blivende og vigtigere betydning for forvaltningen og tilstanden i Europas vandområder end den personlige impact på CV’et, vi kunne have opnået ved at lægge alle vores lodder i endnu flere bidrag til de mange artikler, der er publiceret internationalt om vandplanter i løbet af de fem år, vi har arbejdet med projektet. Men måske er det kun seniorforskere og feltbiologer, som abonnerer på den holdning og kan tillade sig denne luksus”, afslutter Kaj Sand-Jensen.

Emner