Ole Pedersen

Ole Pedersen

Professor

Emneord

  • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet - vådområder, akvatisk økologi, fotosyntes, oversvømmelse, Mikrosensorer, Mikroelektroder, CO2 mikrosensor, O2 mikrosensor, mikrorespiration, vandplanter, undervandsplanter, akvatiske planter, havgræsser, Koralrev, mangrover, ROL, Klima, Klimaforandring, klimatilpasning, Klimaændringer, afgrøder, hvede, ris, majs, byg, brunfarvning, humus, lobeliesøer, søer, vandløb, floder, damme, Vandkemi, Vandplanter, mikrosensor, mikroelektrode, økofysiologi, plantebiologi, plantefysiologi, salttolerance, oversvømmelsestolerance, salt, soja, globale mønstre, CO2, kuldioxid, O2, ilt, oxygen, hydroponisk, NaCl, LGF1, Leaf Gas Film 1, Oryza, Triticum, Fucus, Zostera, Lobelia, lobelie, lobeliesø, akvarie, akvarium, akvarieplante, akvarieplanter, brunvandet, CDOM, Posidonia, vandaks, Potamogeton, Typha, dunhammer, tagrør, Phragmites, sødgræs, Glyceria

ID: 9036