1. april 2020

Iltsvind kan være en hidtil overset trussel for koralrev

Klimaforandringer

I en artikel i tidsskriftet Nature Climate Change argumenterer en række forskere fra Biologisk Institut, Københavns Universitet, University of Technology Sydney og University of Konstanz for, at et faldende iltindhold i oceanerne, og hyppigere optræden af iltsvind, kan være en alvorlig trussel for koralrev.

Det er veldokumenteret, at klimaforandringer, der er drevet af akkumuleringen af CO2 i atmosfæren, fører både til en opvarmning og forsuring af havene. Og det har voldsomme konsekvenser for tropiske koralrev.

Koraller lever tæt på deres maksimale temperatur og en øgning af havvandets temperatur på blot et par grader ift. normalen, kan inducere masseblegning, hvor korallernes symbiose med mikroalger ødelægges - og  kan på sigt føre til massiv koraldød. Når havvandet forsures, svækkes korallernes mulighed for at aflejre deres kalkskelet, hvilket er byggestenen for dannelsen af koralrev. Herved mindskes den mekaniske stabilitet af koralrevet, og det betyder, at korallerne nedbrydes i stigende grad f.eks. under storme.

Nu har en international forskergruppe identificeret endnu en alvorlig trussel for koralrev, som hidtil har været overset i koralforskningen. Og opdagelsen er netop publiceret i tidsskriftet Nature Climate Change.

Professor Michael Kühl fra Biologisk Institut, Københavns Universitet (som er medforfatter på studiet) forklarer:
- ”Der er flere mekanismer, som kan føre til iltsvind. Varmere havvand indeholder mindre ilt og har en lavere massefylde, hvilket begrænser nedblandingen af ilt dybere ned i havvandet. Iltsvind optræder typisk i kystområder, hvor en stor udvaskning af næringssalte driver algeopblomstringer, der tærer på ilten i havvandet og havbunden, når algerne nedbrydes. Dette kender vi fra de indre danske farvande, hvor iltsvind ofte optræder sidst på sommeren, eller fra Østersøen, hvor en af verdens største områder med permanent iltfri havbund findes som en såkaldt dødszone uden dyreliv. Der findes også store havområder med iltsvind, f.eks. i Sortehavet eller i områder ud fra Sydamerikas vestkyst, hvor næringsrigt bundvand vælder op og medfører et flere hundrede meter dybt lag i vandsøjlen, hvor iltniveauet er meget lavt eller helt iltfrit”.

Artiklen opsummerer den viden, forskerne har om iltforhold og forskellige dyrs tilpasning til lave iltniveauer på koralrev. Især igennem de seneste 50 år er iltindholdet i oceanerne aftaget i takt med den globale opvarmning, og klimamodeller forudsiger endnu større fald i fremtiden.

Foto af koralrev
Foto af Erik Trampe

Mens katastrofale effekter af iltsvind er veldokumenteret i tempererede havområder, hvor iltfrie dødszoner får øget udbredelse, så er lignende effekter først for nyligt dokumenteret på koralrev. Der er nu flere eksempler på massedød på koralrev efter episoder med iltsvind, og det er estimeret, at mindst 15% af alle tropiske koralrev allerede nu er truet af iltsvind. Det er et tal, der vil stige med øget global opvarmning og øget belasting af koralrev med næringssalte.

Fossile aflejringer har dokumenteret masseudryddelse af koraller i flere geologiske tidsaldre, hvor klimaet har udvist en kombination af høj temperatur og CO2, og hvor der sandsynligvis har hersket udbredt iltsvind i havene. Det er dog et problem, at man mangler grundlæggende viden om iltforhold og organismernes tilpasning til lav ilt på koralrev.

Michael Kühl uddyber: 
- ”Mens koralfisks ilt-tolerance er velundersøgt, ved vi stort set ingenting om, hvordan koraller regulerer deres metabolisme under ringere iltforhold, og hvor tolerante de er over for perioder med iltsvind. Vi mangler helt basale data for, hvornår iltniveauet i havvandet bliver kritisk for korallerne. Og der mangler detaljerede tidsserier over iltforholdene på koralrev, hvor fokus indtil nu været på at kortlægge havvandets temperatur, pH og indhold af næringssalte. Af samme grund indgår iltsvind heller ikke i de modeller, som klimaforskere bruger til at estimere fremtiden for verdens koralrev. Så der er brug for megen mere forskning i, hvordan ilt påvirker koraller og andre dyr på koralrev. ”

Forskningsartiklen er lavet i samarbejde med forskere fra 'University of Technology Sydney' i Australien og 'University of Konstanz' i Tyskland.